Σχέδια ΔΕΗ

Η υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου ή το Σχέδιο ΔΕΗ όπως έχει επικρατήσει να ονομάζεται είναι το έγγραφο που πιστοποιεί ότι η ηλεκτρική εγκατάσταση είναι ασφαλής και τηρεί τον κανονισμό Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και ειδικότερα του πρότυπου ΕΛΟΤ HD384. Αφού προηγηθεί ο απαραίτητος έλεγχος, η προσαρμογή της ηλεκτρικής εγκατάστασης αν υπάρχουν ελλείψεις και οι κατάλληλες μετρήσεις, αναλαμβάνουμε την έκδοση πιστοποιητικού για κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους (καταστήματα, γραφεία, βιομηχανία κ.λπ.)

Η υπεύθυνη δήλωση αποτελείται από:

1. Την υπεύθυνη δήλωση του αδειούχου ηλεκτρολόγου
2. Την κάτοψη της ηλεκτρικής εγκατάστασης
3. Το μονογραμμικό σχέδιο του ηλεκτρικού πίνακα της εγκατάστασης
4. Το Πρωτόκολλο ελέγχου ηλεκτρικής εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ HD 384 ή κατά ΚΕΗΕ
5. Την έκθεση παράδοσης ηλεκτρικής εγκατάστασης
6. Το σύνολο των μετρήσεων της ηλεκτρικής εγκατάστασης που έγιναν

Απευθύνεται στην ΔΕΔΗΕ – ΔΕΗ

– Για αρχική ηλεκτροδότηση από την ΔΕΗ.
– Για επανασύνδεση παροχής ηλεκτροδότησης.
– Για επαύξηση ισχύος στην παροχή της ΔΕΗ.
– Για αλλαγή ονόματος στο λογαριασμό της ΔΕΗ.
– Για αίτηση για νυχτερινό ρεύμα για κοινωνικό τιμολόγιο
Ή για οιανδήποτε υπηρεσία διενεργεί έλεγχο αφού η πιστοποίηση – επανέλεγχος είναι υποχρεωτικός βάση νόμου

• Για διαμερίσματα ή άλλες κατοικίες, κάθε 14 χρόνια.
• Για επαγγελματικούς χώρους (χωρίς εύφλεκτα υλικά) κάθε 7 χρόνια.
• Σε επαγγελματικούς χώρους με εύφλεκτα υλικά, κάθε 2 χρόνια.
• Σε χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος, ψυχαγωγίας, συνάθροισης και επαγγελματικών εγκαταστάσεων στην ύπαιθρο, χρειάζεται κάθε χρόνο.

Χρειάζεστε σχέδιο ΔΕΗ για την κατοικία σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο;